Ogólne Warunki Sprzedaży

{672F9D46-7E49-486F-AA69-55A3711BAD64}

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży stanowią za każdym razem integralną część wszelkich umów dotyczących sprzedaży lub świadczenia usług jakie zawieramy z naszymi klientami, pojęcie obejmuje zarówno towary, akcesoria oraz moduły jak i usługi, chyba że strony wyłączą ich obowiązywanie w sposób wyraźny w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Umowy zawierane będą w drodze zamówień składanych przez Kupującego. Za usługi uznaje się w razie wątpliwości w szczególności przygotowanie i wykonanie wszelkich projektów i montażu w zakresie wszelkiego rodzaju instalacji (dotyczących sprzedawanych towarów).
 3. Warunki Sprzedaży stanowią istotną i integralną część ofert a także akceptacji i zatwierdzeń wszelkich zamówień pochodzących od Kupujących.
 4. Ilekroć w niniejszych Warunkach Sprzedaży jest mowa o Kupującym, odnosi się to do wszystkich kontrahentów i dystrybutorów.

§2 Oferta

 1. Oferty otwarte, w których nie określono dokładnego terminu ich obowiązywania, przestają wiązać po upływie 14 (czternaście) dni od daty jej udostępnienia lub wskazanej w ofercie jako data jej sporządzenia.
 2. Brak niezwłocznej odpowiedzi i reakcji na ofertę (np. zamówienie) osoby, z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, nie stanowi naszego przyjęcia oferty.
 3. Podatki, opłaty i podobne należności będą dodawane do ceny sprzedaży zgodnie z prawem.
 4. Jeżeli cena jest wyrażona w walucie obcej, Kupujący może spełnić świadczenia w walucie polskiej tylko za zgodą. Każda zmiana waluty musi uzyskać naszą akceptację.
 5. Tylko informacje handlowe zawierające tytuł „Oferta handlowa” stanowią ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W innych przypadkach informacje handlowe przedstawiane są wyłącznie zaproszeniem do negocjacji.

§3 Zamówienia

 1. Zamówienie powinno zawierać: nazwę i adres Kupującego; numer identyfikacyjny NIP (lub VAT ID EU – w przypadku Kupujących mających siedzibę na terenie UE); imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail osoby składającej zamówienie; PESEL (w wypadku osób fizycznych); listę zamawianych Produktów ze wskazaniem ceny; termin wydania Produktów; ewentualnie miejsce wydania Produktów.
 2. Pod treścią każdego zamówienia powinna podpisać się czytelnie jedynie osoba/y upoważniona/e do składania zamówień oraz załączyć dokument potwierdzający umocowanie do działania imieniem Kupującego, wszelkie inne osoby będą traktowane jako nieupoważnione. Ponadto zamówienie należy opatrzyć aktualna pieczęcią firmową Kupującego.
 3. Kupujący jest zobowiązany do informowania o każdej zmianie adresu pod rygorem uznania za doręczone pism kierowanych na poprzednio wskazany przez Kupującego adres.
 4. Zamówienia powyżej 15 000,00 zł brutto – powinny być doręczone w formie pisemnej (listownie, przez kuriera lub osobiście).
 5. Czas realizacji Umowy liczony jest od dnia zawarcia Umowy, do momentu udostępnienia Produktów do odbioru w siedzibie Kupującemu lub przewoźnikowi (niezależnie do tego, na zlecenie której ze stron działa przewoźnik).
 6. Do czasu realizacji Umowy przez nie wlicza się okresu transportu Produktów do Kupującego lub miejsca przez niego wskazanego.
 7. Czas realizacji gdy produkt jest niedostępny w magazynie, może wynieść do 60 dni roboczych.
 8. Ustalenie przez Strony dłuższego terminu realizacji Umowy nie wymaga formy pisemnej, zwłaszcza gdy jest to termin związany z obiektywnymi warunkami technologicznymi bądź sytuacją na rynek.
 9. Jeśli w Umowie przewidziano zaliczkę (zaliczka rozumiana jako płatność części ceny przed rozpoczęciem realizacji Umowy) lub przedpłatę (przedpłata rozumiana jako płatność całości ceny przed rozpoczęciem realizacji Umowy), płatne po zawarciu Umowy, czas realizacji Umowy przez liczony jest od wpłaty zaliczki lub przedpłaty.
 10. Po otrzymaniu zamówienia pochodzącego do Kupującego zostanie do niego wysłane pocztą elektroniczną potwierdzenie zamówienia, gdy taka forma kontaktu służyła złożeniu zamówienia a we wszystkich innych przypadkach gdy taka forma będzie możliwa.
 11. Warunki Sprzedaży stosuje się także do realizacji tych Umów, które zostały zawarte z pominięciem lub naruszeniem zasad przewidzianych w samych Warunkach Sprzedaży. Nie dotyczy to wypadków, gdy w Warunkach Sprzedaży zastrzeżono dla dokonania czynności formę pisemną pod rygorem nieważności.

§4 Płatności

 1. Akceptujemy płatności dokonane w następujący sposób:
 2. w formie przedpłaty na rachunek bankowy wskazany na fakturze pro forma,
 3. płatne według wyboru: w sposób określony w pkt. a) lub na podstawie faktury z odroczonym terminem płatności do wysokości limitu kredytu kupieckiego przyznanego Kupującemu, na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
 4. W sytuacjach uregulowanych prawem, jeżeli strony nie postanowią inaczej, uprawnieni będziemy do wystawienia faktury Kupującemu na cenę sprzedaży powiększoną o należne podatki, opłaty lub inne należności oraz koszty transportu i wysyłki i w każdym wypadku gdy do tego będziemy zobligowani przepisami prawa.
 5. W wypadku jeżeli Kupujący dokonał wpłaty jedyni w części ceny (zaliczka, rata), uznaje się, że wpłata stanowiła zapłatę ceny proporcjonalnie za taką część Produktów, towarów lub usług, której wartość wpłata pokrywa, zwłaszcza w sytuacji, jeżeli nie określono wprost tego w umowie między stronami a jest to konieczne dla zaksięgowania i rozliczenia danej wpłaty.
 6. Możemy również jeśli zajdzie taka potrzeba później określić, za którą część Produktów, towarów lub usług zapłatę stanowiła kwota która została nam przekazana.
 7. Kupujący z krajów Unii Europejskiej są zobowiązani podać europejski numer identyfikacyjny VAT w celu dokonania zakupu ze stawką VAT 0%. Kupujący może zostać obciążony polskim podatkiem VAT w przypadku nie przedstawienia potwierdzenia ważności europejskiego numeru ewidencyjnego VAT na dzień zawarcia umowy oraz gdy na dzień dostawy Produktów numer ten nie będzie ważny.
 8. Kupujący zostanie obciążony polskim podatkiem od towarów i usług (VAT) także w przypadku, gdy we własnym zakresie transportuje zakupiony towar poza granice terytorium Polski, a nie dostarczy potwierdzenia wywozu Produktów do innego kraju Unii Europejskiej.
 9. Jeżeli Kupujący nie odbiera towaru, niezależnie od innych uprawnień wynikających z przepisów prawa, przysługuje nam pełne prawo żądania zapłaty całości umawianej ceny lub jej zachowania, jeśli została ona zapłacona w formie przedpłat wcześniej. W takiej sytuacji towar będzie przechowywany na koszt i ryzyko Kupującego przez okres 2 miesięcy, a następnie, będziemy nim dowolnie rozporządzić (np. złomowanie lub sprzedaż innemu podmiotowi) bez obowiązku zwrotu ceny na rzecz Kupującego.

§5 Wydanie produktów

 1. Jeśli w Umowie nie wskazano inaczej, Produkty zostają udostępnione Kupującemu do odbioru w siedzibie. W wypadku wysyłki Produktów, ich wydanie następuje z chwilą powierzenia go przewoźnikowi niezależnie od tego, na zlecenie której ze stron działa przewoźnik. Należy Pamiętać, że brak niezwłocznego sporządzenia w obecności doręczającego przesyłkę protokołu ewentualnych zauważonych uszkodzeń, skutkować będzie wygaśnięciem ewentualnych roszczeń Kupującego, jeżeli w tym wypadku takie roszczenia przysługiwałyby mu na podstawie przepisów prawa.
 2. Prawo własności do Produktów zostaje przeniesione na Kupującego dopiero z chwilą całkowitej zapłaty ceny za wszystkie Produkty objęte Umową, włącznie z podatkami lub innymi opłatami oraz należnościami, o ile zostały doliczone do ceny za dostarczone Produkty.
 3. Produkty sprzedawane Kupującym mającym siedzibę poza obszarem Unii Europejskiej podlegają zgłoszeniu wywozowemu w urzędzie celnym. Jeśli przekroczenie granicy celnej Unii Europejskiej nie zostanie potwierdzone przez właściwy urząd celny (komunikat IE-599), Kupujący zostanie obciążony podatkiem od towarów i usług (VAT) zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką.

§6 Wadliwość produktów. Gwarancja. Procedura reklamacyjna.

 1. Niniejszym udzielamy na wybrane Produkty gwarancji na zasadach określonych w Warunkach Sprzedaży oraz odpowiednio w „Warunkach Gwarancyjnych”, „Warunkach Gwarancyjnych na akcesoria” oraz w „Warunkach Gwarancyjnych na moduły”. W odniesieniu do wszystkich Produktów (niezależnie od tego, czy została na nie udzielona gwarancja) wyłączone jest natomiast stosowanie pomiędzy stronami przepisów o rękojmi (podmioty niebędące konsumentami).
 2. W przypadku wystąpienia wad fizycznych Produktu, zobowiązujemy się w okresie gwarancyjnym, w zależności od okresu na jaki został on przyznany co do konkretnego towaru/produktu lub usługi, do nieodpłatnej naprawy wadliwie działającego Produktu/towaru lub usługi, lub jego podzespołu.
 3. Może zdecydować, w sytuacji znacznych kosztów, że zamiast naprawy wadliwie działającego Produktu dokonamy jego wymiany na Produkt wolny od wad o takich samych lub lepszych parametrach i nie wymaga to zmiany warunków gwarancji.
 4. Reguły określone w niniejszym punkcie stosuje się w odniesieniu do gwarancji na Produkty oraz do odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogólnych z tytułu wadliwości Produktu. Jeżeli w stosunku do danej Umowy ma zastosowanie rękojmia, stosuje się je również do rękojmi.
 5. Wszelkie roszczenia i uwagi dotyczące jakości sprzedawanych Produktów, sposobu obsługi i niezgodności między stanem faktycznym a fakturą, Kupujący mogą zgłaszać w formie pisemnej lub elektronicznej.
 6. Produkty mogą być zwrócone wyłącznie za pomocą przesyłki bez pobrania. Kupującego obciąża ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów podczas ich przewozu przez przewoźnika (dotyczy to również zwrotu Produktów w wypadkach innych niż w związku z gwarancją lub rękojmią).
 7. Gwarancja lub rękojmia obejmuje wyłącznie istotne wady fizyczne tkwiące w Produkcie w chwili wydania za które odpowiada gwarant. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji lub rękojmi powinny być zgłoszone w terminie 15 dni od momentu ich stwierdzenia.
 8. Dla zachowania terminu wystarcza nadanie reklamacji pocztową przesyłką rejestrowaną. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis wady, kopię dowodu zakupu, jak również określenie oczekiwanego przez Kupującego sposobu załatwienia reklamacji.
 9. Nie ponosimy odpowiedzialności:
 10. za skutki niewłaściwego zamontowania, podłączenia bądź eksploatacji Produktu, w szczególności w sposób niezgodny z instrukcjami, kartami katalogowymi, kartami danych lub specyfikacjami technicznymi Produktu,
 11. za skutki działania lub braku działania wadliwego Produktu, za szkody i utracone korzyści Kupującego wynikające z wadliwości Produktu, za szkody Kupującego wynikające z opóźnienia w wykonaniu.
 12. Uprawnienia związane z wadliwością produktu przysługują wyłącznie temu Kupującemu który dokonał zamówienia i nie mogą one być przeniesione na inne osoby, zarówno w drodze następstwa prawnego jak i umowy cesji ani jakiejkolwiek innej formy przeniesienia praw na inny podmiot.

.§7 Rozwiązanie umowy

 1. W sytuacji jeżeli Kupujący nie wykonuje swojego zobowiązania (także innego niż obowiązek płatności) możemy: – każdorazowo wstrzymać się z wykonaniem każdego własnego zobowiązania na rzecz Kupującego także wówczas, gdy zobowiązanie wynika z innej Umowy (np. z odrębnego zamówienia) niż zobowiązanie Kupującego, a równocześnie – zażądać od Kupującego niezwłocznego wykonania innych jego zobowiązań także wówczas, gdy termin ich wymagalności jeszcze nie nastąpił.
 2. Jeżeli z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Kupujący, doszło do rozwiązania z jego winy Umowy lub nie doszło do jej realizacji, możemy zażądać od Kupującego zapłaty kary umownej w kwocie równej według wyboru: – kwocie sumy zaliczek lub przedpłat zapłaconych na poczet ceny przez Kupującego, lub – 50 % ceny brutto należnej z tytułu umowy.
 3. W wypadku rozwiązania umowy w części, możemy zażądać proporcjonalnej części kary umownej. Ponadto poniesienia szkody finansowej przewyższającą wysokość kar umownych, możemy dochodzić uzupełniającego odszkodowania na zasadach przewidzianych przepisami prawa.
 4. Jeśli wcześniej Kupujący dokonał zapłaty części ceny, możemy dowolnie określić, za którą z części umowy ta część ceny stanowić będzie wynagrodzenie.

§ 8 Zasady odpowiedzialności

 1. Kupujący może żądać odszkodowania za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zobowiązań zgodnie z zasadami przewidzianymi przepisami prawa z uwzględnieniem zapisów Umowy.
 2. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za skutki przerwania procesu produkcyjnego Produktu z przyczyn od nas niezależnych, jak również za skutki działań lub zaniedbań osób trzecich.
 3. Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza (kontraktowa i deliktowa), w tym dotycząca gwarancji i rękojmi, jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem jakichkolwiek szkód pośrednich, w tym utraconych korzyści) i do kwoty nie przekraczającej ceny zakupu Produktów przez Kupującego na podstawie niniejszych Warunków Sprzedaży.
 4. Odpowiedzialność za dostarczenie wadliwych Produktów (w tym w zakresie rękojmi i gwarancji) jest ograniczona do wykonania, według naszego wyboru, jednego z następujących obowiązków: wymiana Produktu na wolny od wad, naprawa, obniżenie ceny proporcjonalnie do zmniejszenia wartości Produktu, zwrot zapłaconej ceny i odbiór wadliwego Produktu.
 5. Kupujący może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, jednakże nie jest on uprawniony do odstąpienia od umowy jeszcze przed terminem, do którego powinno być wykonane zobowiązanie.
 6. Gdyby Kupującemu przysługiwało na podstawie przepisów prawa uprawnienie do odstąpienia od umowy, i dokonał on takiego odstąpienia z jakichkolwiek przyczyn, za które nie ponosimy odpowiedzialności, zapłaci on na naszą rzecz rekompensatę w wysokości 70% ceny brutto należnej z tytułu umowy, co nie wyłącza ewentualnego dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 9 System Prawny

 1. Posiadamy prawa autorskie w szczególności do fotografii, filmów i publikacji zamieszczonych w materiałach informacyjnych.
 2. Kopiowanie tych fotografii, filmów lub publikacji, jak również ich wykorzystywanie, wymaga naszej zgody w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Umowy zawierane oraz w szczególności niniejsze Warunki Sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 4. Właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd powszechny właściwy dla naszej siedziby.
 5. Kupujący nie może dokonać przeniesienia/przelewu na osobę trzecią żadnych swoich praw ani zobowiązań oraz wierzytelności wynikających z umowy bez uprzedniej naszej zgody w formie pisemnej pod rygorem nieważności. O ile strony inaczej nie postanowią w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wyłączona zostaje możliwość potrącania przez Kupującego jego wierzytelności wynikających z Umowy z naszymi wierzytelnościami.
 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków Sprzedaży okazałoby się nieważne lub bezskuteczne, nie powoduje to nieważności ani bezskuteczności pozostałych postanowień niniejszych Warunków Sprzedaży. Uznaje się, że postanowienia niezgodne z prawem lub bezskuteczne zostały automatycznie (bez konieczności dodatkowych czynności) zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, odzwierciedlającym pierwotną intencję danego postanowienia, w zakresie dozwolonym na mocy odpowiednich przepisów prawa.
 7. Uprawnienia wynikające z Warunków Sprzedaży nie mogą być rozumiane jako ograniczenie w jakimkolwiek zakresie uprawnień wynikających z przepisów prawa lub z Umowy

§ 10 Ochrona danych osobowych

 1. Wszelkie dane techniczne, handlowe i finansowe ujawnione Kupującemu, a nie podane do wiadomości publicznej, stanowią poufne informacje. Kupujący nie ujawni takich poufnych informacji żadnej osobie trzeciej i nie wykorzysta tych poufnych informacji w żadnym celu innym niż uzgodniony przez Strony.
 2. Kupujący dobrowolnie wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją zawartej umowy, a także w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji, ułatwienia zawierania kolejnych Umów, obsługi płatności, zarządzania relacjami z Kupującym, realizacji uprawnień wynikających z Umów. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania Umów.
 3. Możemy udostępnić dane osobowe Kupującego współpracującym z nami podmiotom w szczególności w celu realizacji zawieranych umów sprzedaży, a także w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji, ułatwienia zawierania kolejnych umów, obsługi płatności, zarządzania relacjami z Kupującym, realizacji uprawnień wynikających z Umów, jak również w związku z wszelkimi zmianami kapitałowymi.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Warunki Sprzedaży obowiązują począwszy od dnia XXX także w odniesieniu do transakcji sprzedaży, których realizacja jest już w toku.
 2. W wypadku braku akceptacji przez Kupującego ewentualnych zmian do Warunków Sprzedaży, Kupujący może wypowiedzieć Warunki Sprzedaży za 30-dniowym wypowiedzeniem. W wypadku takiej zmiany transakcje sprzedaży, których realizacja jest już w toku, zostaną zrealizowane z uwzględnieniem dotychczasowej treści Warunków Sprzedaży (dotyczy to zarówno sytuacji, gdy Kupujący wypowiedział Warunki Sprzedaży, jak również gdy nie sprzeciwił się ich zmianie).

Nota o prawach autorskich do Regulaminu


Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu jest Kancelaria Prawna LEGATO, która udzieliła niniejszemu serwisowi niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego Regulaminu do celów związanych z własną działalnością handlową w Internecie oraz rozciąga ochronę prawną na w/w dokument na czas trwania umowy. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego Regulaminu bez zgody Kancelarii Prawnej LEGATO jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej. Osoby zainteresowane mogą dowiedzieć się więcej o możliwości korzystania z wzorca Regulaminu na stronie https://www.kancelaria-legato.pl

Shopping Cart
Translate »